Lokaldemokraternes handler om at sætte velfærden først.
Alle personer fra lokaldemokraterne vist frem på linje og et fællesfoto

LOKALDEMOKRATERNE – DEN HISTORISKE BAGGRUND

Siden det blev kendt, at der i januar 2007 officielt bliver stiftet et nyt lokalpolitisk parti i Helsingør Kommune med henblik på opstilling til næste byrådsvalg, har vi som initiativtagere fået utroligt mange positive henvendelser og forespørgsler fra alle sider.

I skrivende stund er der allerede modtaget over 50 tilsagn om indmeldelse i det nye parti, som vi frem til den stiftende generalforsamling i det nye år har givet arbejdstitlen Lokaldemokraterne.

Nedenstående er en opsummering af de grundige overvejelser, vi foreløbigt har gjort os som oplæg til et egentligt politisk program. Disse overvejelser vil blive forelagt de kommende medlemmer til debat og videre bearbejdning if. med afholdelsen af den stiftende generalforsamling søndag den 28. januar.

DERFOR ET NYT LOKALT POLITISK PARTI I HELSINGØR KOMMUNE

Som bekendt fulgte byrådsmedlem Jan Ryberg den socialdemokratiske partisekretær Henrik Dam Kristensens opfordring til at strække hånden frem til samarbejde med Henrik Møller og den øvrige socialdemokratiske byrådsgruppe i Helsingør med henblik på en genoptagelse i Socialdemokratiet.

Dette forsøg blev der ikke taget vel imod. Dermed var Jan Ryberg tvunget til at træffe et valg. Enten kunne han blive siddende som løsgænger i byrådet uden synderligt politisk perspektiv for fremtiden, eller han kunne følge de hundredvis af opfordringer, som han har modtaget i løbet af de sidste mange måneder og skabe noget nyt sammen med andre politisk aktive mennesker, der vil velfærden i Helsingør Kommune det godt. Efter moden overvejelse valgte Jan Ryberg det sidste.

FUNDAMENTET FOR DET NYE LOKALPOLITISKE PARTI

Det skal vi naturligvis ikke bestemme allerede nu. Partiet er endnu ikke officielt stiftet, og initiativtagerne lægger stor vægt på, at alle, der vil være med, får mulighed for at præge linien og partiets program fra begyndelsen.

Hvis vi, også efter den stiftende generalforsamling, får noget at skulle have sagt, bliver dette et bredt, socialt orienteret midterparti, uden fordomme og barrierer, og hvor alle, der vil være med til at arbejde for bedre lokal velfærd og en mere harmonisk udvikling af Helsingør Kommune, får mulighed for at give deres bidrag og besyv med. Lokaldemokraterne bør være et parti for alle!

Enhver borger, der interesserer sig for lokalpolitiske spørgsmål, skal i dette parti både føle og se, at han eller hun bliver hørt og er med til at gøre en forskel til det bedre i den lokale dagligdag.

SAMARBEJDE OG OPPOSITION I HELSINGØR BYRÅD

Vi synes naturligvis, at der skal samarbejdes i byrådet, hvor dette er muligt. Det skal der altid i politik, hvis man vil opnå resultater. Dog bør Lokaldemokraterne efter vores mening gå i en mere markant, men konstruktiv opposition til Per Tærsbøl end den politiske linie, der køres af oppositionen i dag. Det må og skal kunne gøres bedre. Vi tror på, at Lokaldemokraterne vil udgøre et langt mere klart og tydeligt alternativ.

Det er ikke sundt for nærdemokratiet, at f.eks. en konservativ borgmester, eller “bykonge” om man vil, ikke får kvalificeret med og modspil. Og det er i alt fald ikke den måde, man vinder valg og indflydelse på, hvis det er det, man vil. Og det vil vi! Sammen med alle de kommende nye medlemmer, og forhåbentligt vælgere, der deler vores opfattelse af nærdemokrati og lokalpolitik i kommunen.
Vi synes simpelthen, at der bør skabes mere “kant”, så vælgerne kan se forskel. Og vi synes, at der skal prioriteres benhårdt. Hvad vil vi være med til, og hvor står vi af? Hvornår bør der indgås forlig, og hvornår bør der ikke? Det skal kunne mærkes, at vi er i byrådet!

Et oplagt eksempel herpå kunne være den påtænkte etablering af ”Kulturværft”, ”Kulturhavn” og det nye Rådhus set i forhold til mulighederne for bedre velfærd eller risikoen for det modsatte.

Lokaldemokraterne vælger velfærden først. Specielt i en tid med store økonomiske nedskæringer på alle de såkaldt bløde områder. Vi underkender ikke, at der skal tænkes nyt og investeres i fremtiden. Det skal blot gøres ordentligt, med omtanke og økonomisk ansvarlighed.

Frem for alt bør de politiske beslutninger foregå i en langt bedre og tættere dialog med alle kommunens borgere, brugere og kommunalt ansatte end hidtil.
Vi skal passe på pengene, for de er ikke vores, men skatteydernes. Vi skal forvalte midlerne til f.eks. renovering af skoler, daginstitutioner, bedre ældrepleje, mv. fornuftigt. Vi bør afsætte de nødvendige ressourcer til vedligeholdelse af de kommunale institutioner mm. Vi har et ganske særligt historisk ansvar overfor disse.
Derfor bør det efter vores mening være slut med at sælge ud af arvesølvet, og det bør være slut med at lade f.eks. Marienlyst Slot, Hovedbiblioteket, almene boligområder, Toldkammeret, folkeskolerne, institutionerne mv. forfalde gradvist. Det er nemlig det, der er ved at ske i disse år.

Lokaldemokraterne tager kraftigt afstand fra, at der med den ene hånd bruges et trecifret millionbeløb på et yderst tvivlsomt prestigeprojekt på havnen samtidigt med, at der kan konstateres tilfælde af sundhedsskadelig skimmelsvamp i kommunens daginstitutioner.

Og vi synes, det er uacceptabelt, at en både lokalhistorisk og national perle som Marienlyst Slot får lov til at smuldre, samtidigt med at kommunen som ejer bygger monumenter for måske en halv milliard.

De værdier, vi allerede har, skal der simpelthen være råd til at vedligeholde og gøre bedre. Derefter, når kommunen har råd, kan vi udmærket bygge nyt, hvis og når økonomien tillader det. Det er et simpelt prioriteringsspørgsmål. Det vil Lokaldemokraterne gerne kendes på.

Uddannelse, erhvervsliv, handel og turisme bør styrkes, og trods vores modstand overfor ”Kulturværft” og ”Kulturhavn”, som det foreligger nu, er kultur bestemt ikke noget fyord. Kulturen må blot ikke skamrides af et enkelt prestigeprojekt på havnen, der nu synes fuldstændig uden økonomisk styring og, værst af alt, blottet for folkelig appel og opbakning i lokalsamfundet.

Hele ældresektoren, social- og sundhedsområdet skal tilføres flere ressourcer, hvor det er muligt og økonomisk ansvarligt. Ikke kun i form af penge, men også ved en nytænkning af de udfordringer, som vi med den nye kommunalreform kommer til at stå over for i årene frem, når Helsingør Kommune overtager mange af det tidligere Frederiksborg Amts hidtidige budgettunge opgaver.

Kommunen skal moderniseres. Ikke alene fysisk, men også i hele måden hvorpå vi tænker og handler politisk og økonomisk. Ud med vanetænkning, “vi plejer” og politisk kammerateri i byrådet. Ind med sund fornuft og en ansvarlige social og økonomisk profil til gavn for kommunens borgere.

Lokaldemokraterne vil i det omfang, det er muligt, rette sig mod alle befolknings- og aldersgrupper og tilpasse den kommunale service til tidens krav. Men vi vil også være ærlige over for vælgerne, sætte tæring efter næring og sige sandheden, som den er. Åbenhed i politiske processer og forvaltninger skal ikke blot være fine ord. Åbenheden og modet til både at diskutere og prioritere politisk og økonomisk sammen med vælgerne skal være reel og ægte i det nye parti.

Vi vil arbejde for, at man opprioriterer det, som optager folk i hverdagen. Integrationen f.eks. halter forsat langt bagefter i Helsingør Kommune. Det samme gælder f.eks. boligmarkedet og det manglende udbud af uddannelses- og jobmuligheder i nærområdet. Der synes Lokaldemokraterne også, at der bør sættes ind politisk. For det virker nemlig, som om ingen andre partier magter at gøre det.

NAVNET PÅ DET NYE PARTI

Det skal vi ikke beslutte selv. Det er helt op til medlemmerne på den stiftende generalforsamling den 28. januar. Når vi i dette oplæg til partiprogram bruger navnet Lokaldemokraterne, er det som sagt kun en arbejdstitel. Vi er ikke partiejere. Det er jo netop hele grundideen med dette initiativ, at så mange mennesker som muligt får lov til at melde sig til og være med til at præge alt det nye, der nu bliver sat i gang. Altså bliver det de nye medlemmer, der kommer til at bestemme alt. Også partiets endelige navn.

Den fungerende ledelse indstiller imidlertid til de kommende medlemmer, at partiets navn bliver Lokaldemokraterne/Lokaldemokratiet ved den stiftende Generalforsamling”.

Den fungerende ledelse indstiller ligeledes, at partiet både kan kalde sig for Lokaldemokraterne og for Lokaldemokratiet, alt afhængigt af, hvad der er mest mundret i en konkret situation (skrive kontra tale, etc.)

MANDATANTAL I DET NYE BYRÅD

Debatten og den kolossale interesse for det nye projekt har vist, at der tydeligvis er basis for en seriøs, hårdtarbejdende og ansvarlig lokalpolitisk liste. Hvis vi sammen er dygtige og professionelle nok og klart kan fortælle vælgerne, at der er et reelt alternativ til det siddende politiske establishment i Helsingør Kommune, vil vi bestemt ikke mene, at 3-4 mandater er urealistisk for det moderne og midtsøgende lokale velfærdsparti, som Lokaldemokraterne er tænkt som.

Vores fungerende formand, Jan Ryberg, har været formand for Nordsjællands største partiforening (Socialdemokraterne i Helsingør Centrum) i fem år og ved naturligvis derfra, dels hvordan man får et partiapparat til at fungere organisatorisk, og dels hvordan vi med borgernes hjælp forhåbentligt kan erobre adskillige pladser og få væsentlig indflydelse i det kommende byråd ved næste kommunalvalg.
Og så har det nye parti jo den enorme fordel, at der er mere end to år til at forberede alt. Både politisk og organisatorisk. Det kan blive en stærk organisation med bred folkelig forankring.

Vi tror på, at borgerne vil bakke os op, når de oplever et gedigent og ordentligt sammensat politisk program. Specielt hvis vælgerne kan mærke, at det nye lokalpolitiske parti er et seriøst initiativ for alle, og at alle kan være med til at præge politikken, der skal føres.

VALG AF BORGMESTER

Lokaldemokraterne vil, når den tid kommer, pege på den borgmesterkandidat, der holdningsmæssigt ligger tættest på vore politiske synspunkter og holdninger. Partiet vil lægge sig der, hvor indflydelsen er størst, og hvor resultaterne er inden for rækkevidde.

LOKALDEMOKRATERNES EGEN BORGMESTERKANDIDAT

Det har vi ikke brugt tid på at overveje endnu, og det skal vi heller ikke! Igen, det er ikke os som initiativtagere, men alle medlemmerne af det nye parti, der bestemmer. Ellers giver projektet ingen mening. Vi synes, at partiet bør have en flad og demokratisk struktur. Det vil give flest muligt mest muligt at skulle have sagt.

I første omgang vil Lokaldemokraterne derfor koncentrere sig om at få både det politiske og organisatoriske stablet på benene sammen med alle dem, der vil yde en indsats. Det er i sig selv et kæmpearbejde, og så må spørgsmål om personer og om hvem, der måske engang skal være hvad og hvorfor, komme i både anden og tredje række.

For Lokaldemokraterne er det er ikke indpakningen, det kommer an på. Det er indholdet. Det politiske indhold. Det vil vi derfor foreslå de kommende medlemmer af partiet, at vi sammen koncentrerer os fuldt og helt om i første omgang. Vi glæder os til at komme i gang med arbejdet – og samarbejdet!

 

Med venlig hilsen

Arbejdsgruppen for Lokaldemokraterne i Helsingør Kommune