Børn og Unge

DENNE SIDE ER STADIG UNDER REVISION – men læs bare løs. Grundholdningerne er de samme.

Mere gulvplads pr. barn

I 1990erne skete der en opmåling af alle institutioner hver en krog blev målt, også garderoben og kosteskabet. Institutionerne fik derefter tildelt børn efter opmålingen: 2 m2 til børnehavebørnene og 3 m2 til vuggestuebørnene. Næsten alle institutioner fik merindskrevet børn.

Fra 1994 til 2000 blev der passet 2.700 flere børn, der blev bygget 2.200 nye pladser. Altså blev 500 børn proppet ind i institutionerne. Lige nu har vi en enestående chance for at give børnene mere gulvplads fordi børnetallet falder. Vi vil hellere fremtidssikring end lappeløsninger her og nu. Vi vil hellere beholde de institutioner vi har end lukke dem, for om nogle år at være nødsaget til at bygge nye institutioner. Først når der er 500 færre børn i vuggestuer og børnehaver, vil vi lave en plan for lukning af institutioner. Hvis prognoserne holder, vil det ske i 2013.  

De nyeste prognoser viser at børnetallet in-house falder, men at der sker en tilflytning af børnefamilier. Så alt i alt er der et lille fald, som vi skal holde øje med, men slet ikke handle på nu.

Større rådighedsbeløb pr. barn

I de samme 6 år faldt rådighedsbeløbet i dagplejen med 230 kr., i vuggestuer med 410 kr., i børnehaver med 820 kr. og i fritidshjem/klubber med ca. 1100 kr. pr. barn. Vi vil forhøje rådighedsbeløbet sådan at der bliver mulighed for flere hænder i institutionerne.

Kvalitet for pengene, hvis forældrebetalingen stiger

Paradoksalt nok steg forældrebetalingen i samme periode med næsten 700 kr. for en dagplejeplads, 575 kr. for en vuggestueplads som de mest markante. Vi vil sørge for at en eventuel stigning i forældrebetalingen bliver afspejlet af en kvalitetsøgning.

Dagplejen

Vi vil tilbage til 3 børn til hver dagplejer. Vi vil ikke grovpasning, vi vil ordentlige børne- og personaleforhold.

Lukning af institutioner

Vi kan ikke afvise at det kan blive nødvendigt at lukke institutioner pga. det faldende børnetal. Det ser p.t. ud til at der frem til 2019 bliver ca. 1000 færre vuggestue- og børnehavebørn. Det kommer jo ikke som en pludselig overraskelse; det er derfor ikke nødvendigt at træffe beslutning om eventuel lukning over hals og hoved. Der er masser af tid til inddragelse af personale og bestyrelser til at træffe beslutningen på en ordentlig møde. Kommunikationsvejen vil ikke gå gennem medierne.

De bløde værdier vil være en del af vores beslutningsgrundlag. Vi skal værne om de specielle kvaliteter som institutionerne har: Nogle institutioner yder en formidabel indsats på integrationsområdet eller er eksperter i at håndtere børn med særlige behov eller også har institutionen bare status som forsamlingshus i lokalsamfundet. Der kan være mange andre værdier. Vi vil gerne have den brede vifte af tilbud til forældrene.

I år 2013 kan vi begynde at overveje lukning af institutioner, hvis prognosen holder. Vi vil til den tid træffe gennemtænkte og gennemsigtige beslutninger hvor institutionerne er samarbejdspartnere.

[nyere tal er under fremskaffelse]

Skolerne

Timetallet på Undervisningsministeriets vejledende timetal

Statistikken for de 3 skoleår fra 2003-2006 siger at Helsingør Kommune ligger nogenlunde med, når man sammenligner med minimumstimetallet med undtagelse af matematik i 1.-3. klasse, hvor eleverne som gennemsnit får 15 % færre klokketimer end påkrævet af loven.

Det halter også i de humanistiske fag på 1.-3. klassetrin hvor eleverne får 6 % færre klokketimer end minimumstimetallet, på 4.-6. klassetrin er Helsingør lige med, men på 7.-9. klassetrin får eleverne 9 % færre klokketimer end minimumstimetallet.

Det er ikke godt nok at timetallet ligger nede omkring minimumstimetallet. Det skal op på det vejledende timetal.

Lokaldemokraterne ønsker at bevare svømmeundervisningen i 5.kl. Alle elever undervises i Helsingørs historie, bl.a. besøg og undervisning på museer.

Vi går ikke ind for skolesammenlægninger. Vi vil hellere bevare skolernes individuelle særpræg.

Bygninger og undervisningsmaterialer skal være up-to-date. Dette gælder i særlig grad for toilet- og badeforhold.

Lokaldemokraterne tilslutter sig de 11 projekter fra Skolernes dagsorden 2010 udarbejdet af Forældresamarbejdet:

Projekt 1: Helsingør med i nationalt kvalitetsudviklingsprojekt
Projekt 2. Massivt efteruddannelsesløft for lærere og ledere
Projekt 3: Fokus på kvalificeret vikardækning
Projekt 4: Fastholdelse af lærere og tiltrækning af kvalificerede, nye lærere
Projekt 5: Indsats over for børn med særlige, faglige forudsætninge
Projekt 6. Fokus på integration
Projekt 7: Mere fysisk aktivitet i skole- og SFO-tid
Projekt 8: Fuld fart på helhed og sammenhæng
Projekt 9: Intranet styrker skole-hjem samarbejdet
Projekt 10: De fysiske rammer skal være gode
Projekt 11: Retfærdig rammestyring

Fritidsområdet

Kvalitet i fritiden

Fritiden har sin egen kvalitet.

Ordentlige fritidsaktiviteter holder de unge væk fra kriminalitet og rusmidler.

I lighed med de andre områder i kommunen ønsker Lokaldemokraterne en fritidsklub i Snekkersten. Vi støtter fuldt og helt Multiparken ved Villa 5.

Lokaldemokraterne ønsker ungdomsskoler i Helsingør, Hornbæk og Espergærde.

Væresteder for de unge

Elværket skal køre videre som de unges værested. Derudover ønsker vi væresteder i Snekkersten, Espergærde, Tikøb, Hornbæk og Ålsgårde.

Uddannelser

Nyt gymnasium

Vi ønsker et nyt gymnasium på Rasmus Knudsens Vej. Det vil give god synergi med HHX, HTX og 10. kl.-skolen.